نمونه سوالات امتحان ترم اول حسابداری حقوق و دستمزد

خیلی مهم 👇👇👇👇👇👇👇👇
نمونه سوالات تئوری پایان ترم درس حقوق و دستمزد حسابداری یازدهم لطفا اطلاع رسانی کنید

از میان عکس های فوق بصورت تشریحی سوال داده شده است.

نمونه سوالات تئوری حقوق و دستمزد2

نمونه سوالات تئوری حقوق و دستمزد

نمونه سوالات تئوری حقوق و دستمزد.pdf 1

نمونه سوالات پایان ترم حقوق و دستمزد (2)

نمونه سوالات پایان ترم حقوق و دستمزد (1)

نمونه سوالات تئوری حقوق و دستمزد3

نمونه سوالات تئوری حقوق و دستمزد4

دانش اموزان پایه یازدهم حسابداری نکات زیر رو برای امتحان به حفظ کنید. حفظ این موارد برای امتحان ضروریست :
– جدول حقوق و دستمزد سال 1397
– جدول معافیت های مالیاتی سال 1397
– نرخ هر ساعت اضافه کاری برابر است با دستمزد هر ساعت عادی ضرب در 140 درصد
نرخ هر ساعت دستمزد عادی × 140%
– نرخ شب کاری برابر است با نرخ هر ساعت کار عادی ضرب در 135درصد
نرخ هر ساعت کار عادی ×135%
– نرخ نوبت کاری برابر است با نرخ هر ساعت کار عادی ضرب در 122.5 درصد
نرخ هر ساعت کار عادی × 122.5

حداقل کارکرد برای یک ماه 192 ساعت است و بیشتر از این اضافه کاری محسوب میگردد

به فرزندان بالای 18 سال حق اولاد تعلق نمیگیرد

نرخ مالیات بر درامد حقوق طبق جدول معافیت های مالیاتی سال 1397 باید محاسبه گردد

نرخ مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری 9درصد می باشد

هر کارگر باید در روز 8 ساعت در هفته 44 ساعت در هر ماه 192 ساعت کار کرد داشته باشد

مواردی از حقوق که معاف از کسری سهم صندوق بازنشستگی می باشند (تصویر زیر) :

حق بیمه کارگر 7 درصد

بیمه بیکاری 3 درصد

بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما 20 درصد

بیمه تامین اجتماعی کل 30 درصد

موارد مشمول مالیات حقوق و مزایا شامل موارد زیر است :

جدول مالیاتی سال 1397 :

جدول حقوق و دستمزد سال 1397 :

قسمت های ستاره دار الزامی هستند لطفا فارسی تایپ کنید.

*